Program razvoja podeželja

Razvoj podeželja 2014–2020

Program podeželja

1. Javni razpisi:
a) Javni razpis za podukrep 4.1.

NAZIV AKTIVNOSTI

Naziv naložbe je naprava novega nasada jablan z mrežo proti toči in nakup mulčerja iz naslova podukrepa 4.1. Podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva.

 

POVZETEK

Kmetija je na javnem razpisu kandidirala z napravo novega nasada opremljenega z mrežo proti toči in   nakupom novega mulčerja, ki zamenjuje starega. Naložba je bila nujna, zaradi posodobitve kmetijske pridelave.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Naprava novega nasada zamenjuje dotrajan nasad in hkrati zamenjuje sorto z tržno bolj zanimivo, ter odporno na bolezni. Naložba se prav tako nanaša na postavitev mreže proti toči, ki ščiti omenjen nasad pred točo in ožigi. V sklopu te naložbe je tudi zamenjava mulčerja  z novim – kladivni delavne širine 170 cm.

CILJI

 • posodobitev in povečanje obsega kmetijske pridelave;
 • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
 • blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • povečanje tržne pridelave zaradi novejšega nasada zavarovanega pred toči in ožigi;
 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi manjšega vpliva vremenskih nevšečnosti;

b) Javni razpis za podukrep 4.1.

NAZIV AKTIVNOSTI

Javni razpis za Podukrep 4.1. – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva namenjena izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave.

 

POVZETEK

Predmet prijave na Javni razpis iz naslova Podukrepa 4.1. je naložba: Novogradnja, investicijsko vzdrževalna dela ter nakup opreme v gospodarskih objektih.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

 1. Novogradnja objekta: Stavba za spravilo pridelka
 2. Novogradnja enostavnega objekta: Pomožni gospodarski objekt (dozidava k obstoječemu gospodarskemu objektu na kmetiji)
 3. Investicijsko vzdrževalna dela: prostor za shranjevanje kmetijske mehanizacije in kurilnica
 4. Nakup opreme: oprema hladilnice z manipulativnim prostorom v ULO atmosferi, sortirni stroj za jabolka, sistem ogrevanja z leseno biomaso.

CILJI

 • posodobitev in povečanje obsega kmetijske pridelave;
 • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
 • blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP
 • ustvarjanje optimalnih sanitarnih pogojev ter pogojev za varnost in zdravje pri delu

Z  načrtovano naložbo se bo zagotovila konkurenčnost na trgu, znižanje stroškov in povečanje produktivnosti.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • konkurenčnost na trgu
 • povečanje produktivnosti
 • izboljšanje ekonomske uspešnosti

Z uvajanjem najsodobnejših tehnologij za skladiščenje in pripravo jabolk za trg, si bo kmetija dolgoročno zagotovila stabilnost poslovanja

c) javni razpis iz podukrepa 4.1

NAZIV AKTIVNOSTI

Naziv naložbe je nakup kmetijske mehanizacije iz naslova podukrepa 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjene prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih.

POVZETEK

Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za nakup kmetijske mehanizacije za kmetovanje na gorskih območjih.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Nakup kmetijske mehanizacije: traktor – standardni – ozkokolotečni, trosilnik gnojil, namenska sadjarska stroja: električne škarje, stroj za strojno rez sadnega drevja.

CILJI

Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva

Racionalizacija kmetijske pridelave

Ohranjanje kmetovanja na gorskih območjih

REZULTATI

Nakup kmetijske mehanizacije na kmetiji omogoča učinkovitejše delo, zniževanje stroškov zaradi učinkovitejše nove kmetijske mehanizacije. Ker bo delo z novimi stroji učinkovitejše, bo na kmetiji potrebno manj delovne sile.

d) Javni razpisi za podukrepe 4.2.

NAZIV AKTIVNOSTI
Naziv naložbe je podpora v predelavo, trženje, oziroma razvoj kmetijskih proizvodov
(oprema objektov za predelavo sadja).

POVZETEK
Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za nakup opreme za predelavo jabolk v
jabolčni sok. Naložba je bila nujna zaradi posodobitve predelave.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Investicija v nakup strojev za predelavo jabolk v jabolčni sok s pripadajočo opremo
(mlin, preša, cisterne, polnilci, filtri…), ki zamenjuje obstoječo opremo.

CILJI

 • posodobitev in povečanje obsega predelave;
 • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
 • z načrtovano naložbo se bo izboljšala konkurenčnost na trgu

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • konkurenčnost na trgu;
 • izboljšanje ekonomske upravičenosti;
 • zmanjšanje obsega fizičnega dela.

e) Javni razpis za podukrep 4.1.

»19. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev«.

NAZIV AKTIVNOSTI

Naziv naložbe je naprava nasada jablan in hrušk z mrežo proti toči in namakanjem

POVZETEK

Kmetija je na javnem razpisu kandidirala z napravo nasada jablan in hrušk z mrežo proti toči in namakanjem. Naložba bo kmetiji omogočala povečanje obsega nasada z novimi sortami.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Naprava nasada jablan in hrušk z mrežo proti toči in namakanjem bo kmetiji omogočala stabilnejšo pridelavo tudi v slabših vremenskih pogojih. Naložba se prav tako nanaša na postavitev mreže proti toči, ki ščiti omenjen nasad pred točo in ožigi.

CILJI

 • posodobitev in povečanje obsega kmetijske pridelave;
 • blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • povečanje tržne pridelave zaradi novega nasada zavarovanega pred toči in ožigi;
 • povečanje tržne pridelave zaradi namakalnega sistema;
 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi manjšega vpliva vremenskih nevšečnosti;

f) Javni razpis za podukrep 4.1.

”15. javni razpis za podukrep 4.1

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja”

NAZIV AKTIVNOSTI

Naziv naložbe je naprava novega nasada jablan z mrežo proti toči in nakup mulčerja iz naslova podukrepa 4.1. Podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva.

 POVZETEK

Kmetija je na javnem razpisu kandidirala z napravo novega nasada opremljenega z mrežo proti toči in nakupom novega mulčerja. Naložba je bila nujna, zaradi povečanja obdelovalnih površin.

 GLAVNE DEJAVNOSTI

Naprava novega nasada zamenjuje dotrajan nasad in hkrati zamenjuje sorto z tržno bolj zanimivo, ter odporno na bolezni. Naložba se nanaša na postavitev novega nasada jablan in mreže proti toči, ki ščiti omenjen nasad pred točo in ožigi. 

V sklopu te naložbe je tudi nakup mulčerja  – rotacijski variabilni. 

CILJI

 • posodobitev in povečanje obsega kmetijske pridelave;
 • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
 • blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • povečanje tržne pridelave zaradi novejšega nasada zavarovanega pred toči in ožigi;
 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi manjšega vpliva vremenskih nevšečnosti;

2. Kmetijsko okoljsko podnebna plačila (ukrep KOPOP):

Vključeni smo v ukrep kmetijsko okoljskih podnebnih plačil (KOPOP), v skupino aktivnosti sadjarstva, operacija SAD. To je nadgradnja sheme integrirane pridelave sadja, ki še vedno predstavlja osnovo tovrstne pridelave. V zadnjih letih je bila shema integrirane pridelave večkrat nadgrajena z ukrepi, ki jih sicer uvrščamo v shemo ekološke pridelave sadja in katerih uporaba vzdrži ekonomičnost. Tudi podpore za izvajanje zahtev operacije SAD so namenjene temu, da se nagradi pridelovalca, ki s svojim načinom dela čim manj posega v pestrost naravnega okolja, spodbuja biološko raznolikost v nasadih, sprejema alternativne postopke, s pomočjo katerih se zmanjša vnos kemičnih snovi v nasad in njegovo okolico, ter na ta način pridela neoporečno sadje visoke kakovosti. Vklučeni smo v dve zahtevi:

SAD_VABE: Uporaba feromonskih in lepljivih vab za potrebe spremljanja škodljivih organizmov

Z izvajanjem te zahteve se zmanjša raba fitofarmacevtskih sredstev oziroma insekticidov. Z uporabo feromonskih vab, lepljivih plošč oziroma prehranskih vab se ugotavljata številčnost in čas pojava škodljivcev, ki služita kot merilo za izvajanje potrebnih ukrepov varstva rastlin, natančneje pa se določita tudi prag škodljivosti in čas tretiranja.

SAD_POKT: Pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano ledino

Izvajanje zahteve prispeva k obogatitvi tal z organsko snovjo in hranili, povečevanju humusa in izboljšanju zračno-vodnega režima v tleh ter k razvoju koristnih žuželk in talnih organizmov.